Khô Bò Châu Đốc

27/06/2011 Cửu Long 0

 “Bò Châu Giang, kinh Vĩnh Tế”, câu ca ấy là lời giới thiệu ngắn gọn nhất về món đặc sản khô bò xứ Châu Đốc […]